Vedtægter

Læs Vedtægter som PDF    Egenæs Vandværk_Vedtægter_1.1.2014

 

VEDTÆGTER

 FOR

EGENÆS VANDVÆRK A.m.b.a.

 Navn, hjemsted og formål

§ 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabets navn er ” Egenæs vandværk A.m.b.a.”

Stk. 2. Selskabet har hjemsted i Odsherred Kommune.

Stk. 3. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og ”Regulativ for vandværkerne i Odsherred Kommune” at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

 Medlemmer

§ 2. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

Stk.2. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Stk. 3. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i ”Regulativ for vandværkerne i Odsherred Kommune”.

Stk.4. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Stk. 5. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Stk.6. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Stk.7. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald: medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Stk. 8. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Udtræden af selskabet

§ 3. Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Stk.2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden skal medlemmet betale de med afbrydelsen forbundne omkostninger.

Stk.3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

Levering til IKKE-medlemmer (købere)

§ 4.  Ved levering af vand i en aftalt tidsbegrænset periode, fastlægger bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§ 5. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned på en søndag formiddag i forsyningsområdets nærhed.

Stk.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende driftsår forelægges til godkendelse og eventuelle forslag fra bestyrelsen behandles
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Stk.4. Medlemmerne indkaldes senest 14 dage før generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær.

Stk. 5. Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at få et forslag eller emne behandlet på generalforsamlingen. Dette skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 31. januar.

§ 6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflerhed.

Stk.2. Hvert medlem har en stemme pr. ejendom, der aftager vand fra Egenæs Vandværk.

Stk. 3. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Stk. 4. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

§ 7. Dirigent vælges på generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og af formanden.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

 Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 Stk. 3. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Bestyrelsen

§ 9. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Stk. 2. Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse, årsregnskab og budget.

Stk. 6. Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til at vælge en statsautoriseret/registreret revisor.

Stk. 7. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Stk. 8. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§ 10. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Stk.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Årsregnskab

§ 11. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk.2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Stk. 3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning og udføres af den af bestyrelsen antagne statsautoriseret/registreret revisor.

Stk.4. Den af generalforsamlingen valgte kritisk revisor gennemgår regnskabet.

Stk. 5. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Vedtægtsændringer

§ 12. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.

Stk.2. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Selskabets opløsning

§ 13. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de under ”Vedtægtsændringer” angivne bestemmelser.

Stk.2. Foreningens nettoformue skal foreligge opgjort sammen med et revideret regnskab og fremgå af indkaldelsen til den opløsende generalforsamling.

Stk. 3. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Ikrafttræden

§ 14. Selskabets vedtægter er vedtaget ændret på generalforsamlingen den 12. maj 2013 og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2013.

Stk. 2. De træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk.3. Med virkning fra den 1. januar 2014 overtages fra interessentskabet Egenæs Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2013, hvorefter interessentskabet Egenæs Vandværk af 6. juli 1961 er opløst.

Stk.4. Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter, der pr. 31. december 2013 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Egenæs Vandværk, indtræder med virkning fra den 1. januar 2014 i de tilsvarende funktioner i Egenæs Vandværk A.m.b.a.

___________________________

Helge Møller

                     Formand

___________________________

Bo Lelund

Dirigent